SVV DAMME - KE DE HAAN

15 feb. 2020 / 19:30

SVV DAMME KE DE HAAN
SVV DAMME - KE DE HAAN

15 feb. 2020 / 19:30

SVV DAMME KE DE HAAN

De club / Sportbeleidsplan <

Sportbeleidsplan

S.V.V. DAMME – Sportbeleidsplan

1. Inleiding

SVV Damme investeert met een vernieuwd bestuur sedert enkele jaren in het optimaliseren voor het beoefenen van voetbal, sportinfrastructuur en materiaal dat toegankelijk is voor alle inwoners van Damme.

Uit de diverse signalen die werden opgevangen, tijdens discussies en andere contactmomenten met supporters, ouders van jeugdspelers, bestuursleden en trainers, blijkt dat er nog een grote vraag is naar het verder uitbouwen en optimaliseren van de voetbalvereniging in Damme.

Omwille daarvan stelt het bestuur van SVVD een ambitieus sportbeleidsplan op.
Het werd opgemaakt in opdracht door en voor SVVD en tracht antwoorden en maatregelen te bieden aan de meest prangende vragen van de leden op het gebied van het voetbalgebeuren in de vereniging.

Het sportbeleidsplan wordt opgesteld aan de hand van vier ankerpunten:

 • Ondersteuning en opleiding van trainers en spelers (jong en oud)
 • Confortabeler maken van accommodatie om ouders en spelers te motiveren om actief en positief de trainingen en wedstrijden te volgen.
 • Kwaliteit van terreinen aanzienlijk verbeteren
 • Communicatie naa buitenwereld toe om positiever imago te bekomen

 2. Doel

Tot 5 jaar terug had SVVD geen specifieke missie voor een kwaliteitsbeleid. Daarom werd er een gestart met een nieuwe bestuursgroep die een duidelijke visie wenst uit te werken.

Damse jeugd stimuleren om op een kwaliteitsvolle manier regelmatig en blijvend te voeballen onder begeleiding en ondersteund door opgeleide verantwoordelijken.

Binnen de missie vinden we de volgende 6 kernwoorden terug:
jeugd, stimuleren, kwaliteitsvol, regelmatig, blijvend en voetballen.

Alle kernwoorden blijven echter onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 • Jeugd : het beleid wordt toegespitst op de inwoners van Damme en omgeving. We mikken wel inzake infrastructuur, activiteiten, ondersteuning, etc in de eerste plaats naar de eigen Damse jeugd.
 • Stimuleren: het beleid zal er op gericht zijn, de kinderen aan te zetten om te voetballen. Via de initiatieven, maar ook door middel van de infrastructuur en het beleid willen we de jeugd de kans bieden en de impulsen geven om te voetballen. Het beleid moet uitnodigend zijn zodat de ouders bereid zijn om te kiezen voor onze vereniging.
 • Kwaliteitsvol: het beleid zal streven naar een verhoogde kwaliteit van voetballen. Zowel op het vlak van infrastructuur als op het vlak van opleiding, begeleiding, ondersteuning en andere initiatieven zal er gestreefd worden naar een hoge kwaliteit.
 • Regelmatig: het beleid streeft naar een vast ritme van voetbalbeoefening. De jeugd moet er toe aangezet worden om op een repetitieve te trainen.
 • Blijvend: het beleid heeft tot doel het voebal te stimuleren zonder dat de beoefening ervan mag toegespitst worden op bepaalde levensfasen, geslacht of huidskleur. Zowel op het gebied van faciliteiten, als van activiteiten en ondersteuning zal het beleid erop toezien dat zoveel mogelijk leeftijden en doelgroepen bereikt worden.
 • Voetballen: het beleid zal zich toespitsen op activiteiten in ploegverband worden beoefend in comfortabele en ethische omstandigheden met een competitief of recreatief karakter en waarbij fysieke inspanning gecombineerd met techniek centraal staat

Daarom werd het bestuur opgesplits in cellen met elk specifieke verantwoordelijkheden voor de verdere uitbouw van de vereniging.

Centraal daarbij staat de jeugvorming, waarvoor de jeugcel een belangrijke rol krijgt toebedeeld voor de vorming en opleiding van trainers en spelers.

Basisdoelstelling jeugdcel

Voorbereiding, advisering en uitvoering van het beleid met een gespecialiseerde vakkennis in de toegewezen cel.

Beleidsvoorbereidend werk

 •  Beleidsondersteunend en voorbereidend werk mbt. het opvolgen, analyseren en signaleren van evoluties op voetbalgebied
 • Communicatie met ouders van jeugdspelers
 • Organiseren van ouderavonden
 • Het voorbereiden, opmaken en coördineren van voorstellen aan het bestuur
 • Termijnplanning en programmatie: inhoudelijk en financieel
 • Opmaken, samenstellen, behandelen van spelersfiches en opvolgen.
 • Evaluatie, zowel individueel als groep.

Beleidsuitvoerend werk

 • Organiseren en coördineren van initiatieven en projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren
 • Organiseren van jeugdtornooien
 • Opvolging en controle van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein

Interne en externe informatie en communicatie

 • Deelnemen aan jeugdtornooien van omliggende verenigingen
 • Informatieverstrekking aan bestuur
 • Informatie uitwisselen met en uitbouwen en onderhouden van goede contacten met ‘externe’ personen, organisaties en besturen ivm. het voetbal
 • Communicatie met lokale/streek pers

Eigen vorming

 • Op de hoogte blijven van relevante veranderingen en evoluties van regelmenten en stijlen.
 • Doornemen van relevante informatie en persberichten
 • Bijwonen van vergaderingen

Financiële ondersteuning

Tot op heden was er geen directe ondersteuning via subsidies of gemeentelijke tussenkomst voor SVV Damme.

Tijdens wedstrijden en tornooien kan de kantine uitgebaat worden waarbij we zelf instaan voor de gehele organisatie, en de volledige baten mogen behouden.

Op deze manier probeert stad Damme, SVV Damme op een indirecte manier financieel te ondersteunen.

Omdat we lid zijn van de stedelijke sportraad van Damme en tevens activiteiten inrichten voor Damse inwoners kunnen we genieten van een verminderd tarief bij de huur van de voetbalterreinen en sportaccommodatie.
oncreet impliceert deze reglementering dat we kunnen gebruik maken van de Damse sportaccommodaties aan de helft van de prijs.
Voorts staat de stad in voor het onderhoud van alle stedelijke sportaccommodaties. Dit houdt ondermeer het volgende in: onderhoud terreinen en herstellingswerken aan de accommodaties.

Initiatieven

 

 • Voetbal Sportkamp tijdens Paasverlof
 • Met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers werken
 • 3-daags jeugdtornooi in mei
 • Sinterklaasfeest
 • Uniforme uitrusting voor en na wedstrijden
 • Sponsoravond
 • Kaartavond
 • Deelname aan tornooien van omliggende gemeenten

Communicatie en informatieverstrekking

SVVD voert op diverse manieren promotie om een zo veel mogelijk kinderen te bereiken.

Zo wordt informatie verstrekt aan de hand van folders voor deelname aan voetbalsportkamp aan de scholen, teletekst, sportraad, etc.

Alle informatie, fotos, verslagen, kunnen uitgebreid geraadpleegd worden via onze website www.svvdamme.be

Locatie

 • Sporthal ’t Veld
 • Adres:  Eikelberg 3, 8340 Sijsele
 • Oppervlakte:  40,9 x 25,4 = 1039m²
 • Omkleedfaciliteiten: 4 kleedkamers + 2 kleedkamers scheidsrechters
 • Terreinen: Voetbalveld 1: 6000 m²
 • Voetbalveld 2: 6000 m²
 • Voetbalveld 3: 6000 m²